SZYBKIE KOLEJE,CPK i SIEĆ TEN-T


Nowe linie szybkiej kolei jako połączenia z Centralnym Portem Komunikacyjnym
Konieczność wytyczenia nowych tras szybkiej kolei jest znana w Polsce mniej więcej od końca lat 90 -tych tzn. od uchwalenia w 1996 celów TEN-T sieci transeuropejskich w Decyzji Nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 lipca 1996. Aktualne założenia programu TEN-T zawarte są w białej księdze Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Plan przewiduje m.in.:
 • do 2030 przeniesienie 30% transportu drogowego towarów na odległości większe niż 300 km na inne środki transportu( kolej, transport wodny ), a do 2050 – 50% tego typu transportu;
 • do 2030 trzykrotny wzrost istniejącej sieci kolei dużych prędkości, a do 2050 – ukończenie budowy europejskiej sieci kolei dużych prędkości;
 • do 2050 połączenie wszystkich lotnisk należących do sieci bazowej z siecią kolejową, najlepiej z kolejami dużych prędkości oraz zapewnienie, aby wszystkie najważniejsze porty morskie miały dobre połączenie z kolejowym transportem towarów, a – w miarę możliwości – z systemem wodnego transportu śródlądowego;
 • do 2020 wprowadzenie zmodernizowanej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym (SESAR) oraz równoważnych systemów zarządzania transportem lądowym i wodnym.
A jeżeli tak to w ciągu 10 najbliższych lat to już teraz miasta przez które planuje się budowę linii szybkiej kolei powinny dokonywać rezerwy terenów w SUiKZ o MPZP Do takich właśnie miast należą: Toruń , Bydgoszcz , Włocławek, Grudziądza   i Płock


Kluczowym jest tutaj układ rozwiązań komunikacyjnych w okolicach Torunia   Dlatego od 2002 Instytut ArCADia EKOTEST www.arcadia-thoruniensis.blogspot.com  listem otwartym do prezydenta Torunia z 17.12.2002 wprowadził do MPZP koncepcje obwodnicową mosty wschodniego i zachodniego ( zamiast planowanego układu trasy średnicowej biegnącej centralnie przez Toruń ( trasa Waryńskiego).
Niestety cele intermodalenego tego projektu w dotychczasowej realizacji trasy Wschodniej i obecnie lokalizowanego mostu zachodniego zostały dotąd nie dostrzeżone przez Radeę Miasta, Miejską Pracownię urbanistyczną oraz MZD. Poniżej projekty koncepcji Dworca Toruń Centrum ( w kształcie "toruńskiego piernika"z 2016 r .

Sieć TEN-T w Polsce

Polska może korzystać ze środków funduszu TEN-T od 2004, czyli od przystąpienia do Unii Europejskiej. Od 2007 może brać również udział w konkursach na środki MAP na lata 2007-2013. Na projekty wieloletnie przeznaczona jest zdecydowana większość, bo ok. 85%, budżetu TEN-T.
Pewnym problemem projektowym jest historycznie uwarunkowana ( granice polski z 1918 r i 1945 oraz bariera rzeki Wisły) rozbieżność w centrum Polski korytarzy linii kolejowych i sieci dróg. Problem ten został zauważony przez planistów w planie krajowym z 1947 r. Jednak koszt przepraw przez Wisłę spowodowały odejście od realizacji tych postulatów.  

PROJEKT SZYBKIEJ KOLEJI BiT CITY III do 2030 oraz intermodalny projekt Żeglugi na Dolnej Wiśle.

DECYZJE UE z 1996 r w sprawie TEN-T zobowiązały kraje UE  do tworzenia do 2030 intermodalnych  Europejskich korytarzy komunikacyjnych drogowo -kolejowo - wodnych.
Toruń i Bydgoszcz które od 2006 r realizują projekt połączeń kolejowo tramwajowo -autobusowych w Aglomeracji Toruńsko-Bydgoskiej leżą na skrzyżowaniu takich 3 korytarzy TEN-T  i wchodząc do UE kujawsko-pomorskie  planowanie przestrzenne od 2003 r powinno nie tylko uwzględniać ten fakt ale wręcz opierać na tym założeniu.

Niestety od 1991-1998 w Województwie Toruńskim został zrealizowany projekt ówczesnego wojewody toruńskiego  zupełnie nie zasadnego połączenia autostrady A-1 z S-1-wspólnym mostem autostradowym pod Toruniem, zamiast planowanego w 1987 r poprowadzeni a-1 do Nieszawy gdzie miała przekraczać Wisłę po planowanym stopniu wodnym w Nieszawie . Z projektu tego nie zrezygnowano mimo uchwaleni a w 1994 ustawy o płatnych autostradach,a nawet w 2011 mimo że projekt z 1991 miał parametry niezgodne z obowiązującymi Polskę od 1999 wymogami  autostrad w UE.
Towarzystwo Ekologicznego Transportu w Toruniu od 1998 starało się ekologicznymi akcjami prawnymi uzmysłowić urzędnikom i społeczeństwu fakt popełnionych nieprawidłowości lokalizacyjnych a-1   toruńskim i kujawsko-pomorskim urzędnikom i politykom, oraz ,że te nieprawidłowości zablokują rozwój komunikacyjny w całym województwie http://www.zb.eco.pl/zb/119/transpor.htm
http://www.zb.eco.pl/zb/162/odyseja.htm
http://www.zb.eco.pl/zb/162/transpor.htm

 

 

   
 W 2002 opracowałem kompleksową koncepcję naprawczą dla A-1 i S10 pod Toruniem i układu komunikacyjnego drogowo kolejowego w Toruniu uwzględniającą Dyrektywę UE w sprawie sieci TEN-T i złożyłem w związku z tym nowo wybranemu Prezydentowi Michałowi Zaleskiemu List otwarty z 17.12.2002.
59-903 Zgorzelec 5 skr poczt 7

Nasz znak SUKZP-To 4/12/2019                 Zgorzelec 28.12.2019

Petycja-List otwarty do Dyrektora MZD oraz do Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, oraz do Przewodniczącego Rady Miasta Torunia.
Szanowni Państwo


Po pierwsze chciałbym podziękować Państwu za odpowiedź przewodniczącego Rady Miasta z  października i odpowiedź Dyrektora MZD z 20.11.2019 oraz publikacje mojej petycji na stronie MZD   http://www.bip.mzd.torun.pl/index.php?cid=63 a przede wszystkim za bardzo rozsądną decyzję o postulowanymi przeze mnie w petycji z 24.09 2019 unieważnieniu ogłoszonego przez państwa przetargu na opracowanie projektu III mostu zachodniego w Toruniu. Mniejsza już tutaj w tym momencie o podane przez Państwa uzasadnienie , czy główną przyczyną jest podany przez Panasów fakt że wszystkie złożone oferty były na kwoty wyższe niż zakładane przez Państwa 900.000 zł , czy też wskazany przymnie w mojej petycji fakt że przetarg została przez państwa źle przygotowany gdyż projekt byłby niewykonalny, gdyby został zrealizowany wg podanych przez Państwa parametrów, a wynikających z SUiKZP z 2008 oraz z 2018 dla mostu zachodniego przewidujących klasę drogi zbiorczej Z, a nie Głównej Przyspieszonej GP wymaganej dla mostu i drogi  łączącej dwie drogi krajowe. Faktem tutaj bowiem jest , że w zaistniałej sytuacji dalsze przedłużanie terminu rozstrzygnięcia przetargu o kolejne 2 miesiące i żądania zgody od oferentów na przedłużenie terminów zachowania wpłaconego wadium do przetargu   narażałoby ze strony MZD na niezasadne straty. Nie jest wcale prawda ż Torunia nie stać na projekt mostu ponad milion zł bo jesienią 2014 Toruń ogłosił konkurs na projekt Bulwarów Filadelfijskich wart 1,5 mln zł a którego efektów do dziś dnia nie widać ,  mimo ze został przez miasto zapłacony  http://arcadia-thoruniensis.blogspot.com/2015/
Nie jest też prawdą, że dokumenty lokalizacyjne III mostu w Toruniu zostały przez MZD poprawnie przygotowane tak by skorzystać z rządowego programu Mosty dla Reginów, gdyż Toruń Jest miastem z siedzibą powiatu i sam bezpośrednio nie może korzystać z dotacji programu „Mosty  dla Regionów” na miast może i powinien podjąć nie zwłoczne działania by przygotować wniosek z projektem mostu zachodniego jak mostu klasy GP dla DK15 jako zachodnio –północnej obwodnicy Torunia do rządowego projektów 100 obwodnic miejskich


W ramach tego programu będzie przyspieszona realizacja już realizowanych 57 obwodnic https://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/do-2023-roku-w-polsce-powstanie-57-obwodnic-oto-ich-lista,73008.html


Miastami najbardziej obecnie potrzebującymi obwodnic są z całą pewnością:


 1. Olsztyn
 2. Kraków
 3. Białystok
 4. Wrocław
 5. Łódź
 6. Bydgoszcz
 7. Szczecin
 8. Warszawa

Na tej liście bez wątpienia powinien znaleźć się Toruń w którym tuz przy wpisanej na listę światowego dziedzictwa przebiegają przez centrum miasta aż 3 drogi krajowe DK15, DK 80 i DK 91 i gdzie nie ma połączenia w Czerniewicach węzłem z S10 i A-1 i gdzie żadna z dróg krajowych przebiegających tranzytowo przez centrum Torunia nie ma wymaganych parametrów drogi klasy GP.    
Rozwinięta sieć obwodnic charakterystyczna jest dla krajów zachodnich. Przejeżdżając przez największe miasta np.: Francji czy Hiszpanii, nie trzeba zjeżdżać praktycznie na żadne miejskie drogi. Budowa nowych obwodnic może przysłużyć się nie tylko kierowcom, ale i mieszkańcom miast. Drogi okalające zbierają większość ruchu miejskiego i – co najważniejsze – pozwalają na to, by TIR-y nie wjeżdżały do centrów miast. Przypomnę ze ja już 17.12.2002 jako wówczas przedstawiciel Towarzystwa ekologicznego transportu zwróciłem się do nowo wybranego prezydenta Michała Zaleskiego wskazując po raz pierwszy publicznie tuz po wyborach samorządowych  w 2002 o  konieczności rezygnacji centralnego tranzytowego  planowanego mostu w ciągu ul Waryńskiego na rzecz 2 mostów obwodnicowych wschodniego i zachodniego.    


     


Józef Czerny                                                                                                                                                                        Instytut Promocji Eko-architektury ArCADia-EKOTEST                                                                                                     59-903 Zgorzelec 5 skr poczt 7                                                                                                                                www.arcadia-ekotest.blogspot.com

 

Nasz znak:SUKZP-To   3/10/2019                                           Zgorzelec 1.10.2018                                    

                                                               

Petycja do Przewodniczącego Rady Miasta  Torunia ,do Dyrektora MZD i do Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, pilnej konieczności uchylenia i zmiany uchwały Rady Miasta nr 1032/06 z 18.05.2006 oraz uchwały nr 805/2018 z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Torunia oraz w sprawie konieczności zmiany wadliwych planów podstawowego z przebiegiem wbrew wymogom ustawy o drogach publicznych aż dwu dróg krajowych wokół centrum Torunia oraz przeciw sytuacji w której od 2010 planuje się buduje się wbrew przepisom nowe drogi i mosty a także w sprawie  wstrzymania nie zasadnej przebudowy placu Rapackiego i mostu im Piłsudskiego w obecnym przebiegu DK 15 i wytyczenie nowej lokalizacji mostu zachodniego w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 257 (miejsce wskazane już w petycji 4/2016 oraz budowa tego mostu w technologii prefabrykatów „Most w 3 miesiące” zamiast  planowanej tymczasowej przeprawy mostowej.  

 

Na podstawie ustawy o petycjach zgłaszam niniejszą  petycję w interesie społecznym będąca jednocześnie w myśl art. 11 tej ustawy częściowo petycją  w tej samej sprawie co petycja z 9/2019  sprawie nie właściwie zaprojektowanej przebudowy placu Rapackiego i wnoszącą do tej petycji  dodatkowe fakty i dowody dotąd nie znane organowi ( w rozumieniu art. 145kpa) rozpatrującemu petycję (jak i kolejnym Radom Miasta od jesieni 2002r.) , a także świadczącej o niewłaściwie negatywnie rozpatrzonej  w świetle obecnie  zgłaszanych nowych faktów także  petycji 6/2019 z 25.05.2019 w sprawie zaniechania wycinki 80 drzew.

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikacje danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

 

Motto: „ Parvus error in principio magnus est in fine“(mały błąd na początku, staje się wielki na końcu)    

Św.Tomasz z Akwinu za Arystotelesem we wstępie do „De ente et essentia“( O bycie i istocie)

 

1.     Opis i analiza zgłaszanego problemu :

 

 

W Toruniu od lat 90-tych narasta problem przeciążenia komunikacyjnego wokół Centrum Torunia którędy przebiegają bezpośrednio aż dwie drogi krajowe DK80 i DK15 a pośredni w otulinie centrów ulicą Kościuszki przebiega dodatkowo droga DK91.  W dodatku przebieg tych dróg krajowych przez Toruń jest nie zgodny z aktualnymi wbrew ustawowym wymogom, że drogi krajowe w przebiegu miejskim powinny być poprowadzone  ulicami o klasie GP i  wyłącznie ze skrzyżowanymi skanalizowanymi (a nie z sygnalizacja świetlną).

Problemy komunikacyjne wokół centrum Torunia wynikają z historycznie ukształtowanego okrężno promienistego układu dróg biegnących do centrum i wokół danych fortyfikacji miejskich, posiadania do grudnia 2013 tylko jednego mostu drogowego oraz generującego przejazdy przez Wisłę położenie dworca głównego w lewobrzeżnej części Torunia.  . Od lat 60-tych polscy urbaniści i drogowcy opracowywali projekt naprawy sytuacji drogowej kolejowej Torunia w sposób najbardziej ekonomiczny jak wówczas uważano poprzez projekt dwu tras średnicowych ( północnej i południowej ) oraz biegnącej przez geometryczny  środek Torunia trasy nowomostową w ciągu ul Waryńskiego tranzytową dla dróg krajowych klasy GP , a nawet klasy S ( parametry miejskiej drogi ekspresowej z droga zbiorczą po obu stronach). Niestety projekt ten był porwany drogowo, ale nieodpowiedni na XXI wiek i przepisu UE preferujące budowę obwodnic miast. Na ten problem urbanistyczny   zwrócił w uwagę kierujący  miejskiej pracowni urbanistyczną w latach 1995-2000 inż. arch. Andrzej Ryczek. Zupełnie niezależnie od opracowań i propozycji zmiany planowanego krzyżowego podstawowego układu komunikacyjnego inż. arch. Andrzeja Ryczka do bardzo podobnych wniosków w 2000 r doszedł autor niniejszej petycji pisząc w tej sprawie załączony poniżej List otwarty z 17.12.2002 do nowo wybranego wówczas prezydenta Torunia Michała Zaleskiego.

Ten list to była tylko jedna kartka papieru obustronnie zadrukowana bez żadnych rysunków przy czym pierwsza strona została napisana w retoryce ekologicznego protestu przeciw niepotrzebne wycince 50 drzew w prawnie chronionym rezerwacie kępa bazarowa, zaś druga strona była najbardziej lapidarnym i skrótowym jak to tylko można było opisem proponowanego układu obwodnicowego z mostem zachodnim i mostem wschodnim w ciągu ul Wschodniej ( z proponowanym tunelem pod początkowym fragmentem ul Wschodniej (jednokierunkowym i de facto drugim pod ul Apator, a następnie wspólnie wzdłuż ul   Piotra Curie) oraz proponowanej północnej obwodnicy Torunia dla S10 zamiast budowy „krętej obwodnicy poligonowej” i nią zgodnej z wymogami technicznym dróg ekspresowych z rozporządzenia z 1999 r o wymogach technicznych jakim musza odpowiadać drogi i ich lokalizacja.  

Jak się okazało ta tylko jedna kartka papieru listu otwartego z 17.1.2 2002 ( niemal jak tablica z 21 postulatami ze strajku stoczniowego z sierpnia 1981 ) … przewróciła do góry nogami dwudziestoletnie prace studialne biur projektowych i pracowni urbanistycznych!

Prezydent bowiem jak się okazało po moim liści otwartym, choć nie udzielił mi nigdy żadnej pisemnej odpowiedzi na ten list , z wrócił się natychmiast o dokumenty planistyczne do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i okazało się że znalazł tam… nie wcielone w życie niemal dokładnie takie jak moje obwodnicowe analizy i wskazania urbanistyczne „TORUŃ 2010 Studium rozwoju przestrzennego” autorstwa inż. arch. Andrzeja Ryczka, co ciekawe również ze wskazaniem na …most w ciągu ul Wschodniej zamiast na most w ciągu ul Waryńskiego!

No i się zaczął już zapomniany przez większość Torunia, prawie 10 letni ‘toruński spór mostowy” 2003-2013 …o jak to w szczytowym momencie sporu z lat 2005-2007 padło z ust premiera Jarosława Kaczyńskiego „spór o most powiatowy”…!

A wszystko dlatego że Pan Prezydent Michał Zaleski oraz  powołany przez niego jako Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestycji , były Wojewoda Toruński 1991-1998 i były Dyrektor Oddziału Terenowego w Toruniu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad pan Bernard Kwiatkowski przez ostatnie 17 lat postępowali wobec urbanistyki i architektury podstawowego układu komunikacyjnego Torunia dokładnie odwrotnie niż nakazywał to zdrowy rozsądek i przepisy prawa. A rozsądek nakazuje, by jak to określił współtwórca modernizmu XX wiecznej architektury i założyciel „Bauhaus’u” Walter Grapius, że architekt nie może być sługą klienta i inwestora, ale musi być przywódcą dzięki swojemu autorytetowi w dziedzinie wymagającej ogromnej wiedzy i doświadczenia, analogicznie jak lekarzowi żaden pacjent nie stara się nawet narzucać jak ten ma go leczyć!        

W rezultacie decydujący głos przy ustaleniu podstawowego układu drogowego Torunia w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z 2006 miał nie architekt i urbanista ale chemik i specjalista nie od lokalizacji mostów i dróg ale od produkcji włókien sztucznych, bo takie właśnie wykształcenie ma pan magister Bernard Kwiatkowski…

Przecież inż. architekt wskazywał most w ciągu ul Wschodniej tylko i wyłącznie jako most miejski i to wydatku bez wjazdu w ul Wschodnią ( bo skrzyżowania więcej niż 4 dróg i utrudniają i spowalniają ruch pojazdów).  W dodatku zarówno moja jaki inż.arch Andrzeja Ryczka lokalizacja mostu w ciągu ul Wschodniej starała się iść na lewym brzegu jak najdalej na zachód jak to było możliwe by ominąć niekorzystne lokalizacyjnie dla mostu zakole Wisły, zaś lokalizacja mostu wschodniego autorstwa   duetu   Kwiatkowski–Zaleski w bardzo nie korzystny wygięła go dużym łukiem na wschód wymuszając co najmniej dwukrotnie dłuższe estakady po obu stronach Wisły i zupełnie niepotrzebnie podnosząc aż tak  wysoko filary estakady na prawym brzegu. Zupełnie też niepotrzebnie i kosztownie oraz gigantomańsko zastosowano 2 aż 50 metrowej wysokości łuki i ( w pierwotnej koncepcji miał to być tylko jeden łuk o wysokości aż ponad 100 m – czyli rzędu wielkości piramidy Cheopsa!) podczas gdy dla funkcji swobody żeglugi wystarczył duży łuk tylko nad szlakiem wodnym , a taki most tylko z jednym łukiem byłby również bardziej korzystny architektonicznie            

         

 

 


2.UZASADNIENIE


Toruń jest  bardzo ważnym węzłem  krzyżowania się dróg krajowych i międzynarodowych oraz  linii kolejowych i międzynarodowej drogi wodnej , a jego rola komunikacyjna jeszcze bardziej  wzrośnie w ciągu najbliższych 10 lat w wyniku realizacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania kraju 2030 oraz założeń UE realizacji do 2030 wymogów budowy Europejskiej Sieci TEN-T.


Metropolia Bydgosko-Toruńska bowiem w tej aktualnej polskiej i europejskiej  koncepcji rozwoju przestrzennego stanowi ważny węzeł funkcjonalny w rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej.


 W tym kontekście  obecny podstawowy układ komunikacji w  centrum Torunia, jest całkowicie  wadliwy i nie wydolny podobnie jak i całkowicie wadliwie zaprojektowane została w 1991 r skrzyżowanie A-1 z S10 co powoduje obecnie w każde lato olbrzymie weekendowe korki na bramkach przy wjeździe na A-1 pod Toruniem .


Wadliwy funkcjonalnie jest również ukształtowanego jeszcze na początku XX wieku układu komunikacji kolejowej. Zaś most drogowy im Piłsudskiego o skrajni nad nurtem Wisły tylko 5m będzie poważną bariera dla planowanego obwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E 40.  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.